Bizi Arayın ;
0212 679 06 02

2021 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi16.2.2021

İstanbul Barosu tarafından ilan olunan ve avukat ile vekil eden arasında 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında uygulanması tavsiye olunan asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir:
 

 

A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  8.000,00 TL  
2  Mirasçılık belgesinin alınması  4.000,00 TL  
3  Tahliye Davası  10.000,00 TL  ’den az olmamak üzere yıllık  kira bedelinin %10’u
4  İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası  10.000,00 TL  ‘ den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %10’u
5  Vesayet ve Kayyım Davaları  8.000,00 TL  
6  Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar  8.500,00 TL  
7  Mirasçılık belgesinin iptali Davası  8.500,00 TL  
8  Mirasta defter tutulması  8.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
9  Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları    
   a) Davacı Vekilliğinde  8.500,00 TL  ’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)
   b) Davalı Vekilliğinde  8.000,00 TL  ‘  dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15’i
10  Delil tespit istemi  5.500,00 TL  
11  Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları  8.250,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
12  Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)  4.250,00 TL  
 
 B- ASLİYE HUKUK  MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları  8.000,00 TL  
2  Tenkis ve Mirasta iade Davası  12.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
3  Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası  14.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
4  Vasiyetnamenin iptali Davası  14.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
5  Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası  10.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
6  Tapu iptali ve Tescili Davaları  14.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
7  Şuf’a Davası  12.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
8  Geçit Hakkı Davası  12.000,00 TL  
9  Ecrimisil Davası  9.500,00 TL  ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
10  Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları  10.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
11  Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası, Kamulaştırmasız El Atma Davaları*  10.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
12 Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasıı  9.000,00 TL  
13  Tespit Davası  8.500,00 TL  
14  Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak Dava  12.000,00 TL  
15  Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava  12.000,00 TL  
16  Tenfiz ve Tanıma Davaları  11.000,00 TL  
17  Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları  10.000,00 TL  
*2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ”Yasak İşlemler Ve Eylemler” Kenar Başlıklı 31/e Bendi;”Kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının Avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması”
 C- AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
 1  Evlenmeye izin,  İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin Davalar  8.000,00 TL  
 2  Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb)  9.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
 3 Boşanma Davaları    
   a) Anlaşmalı  9.000,00 TL  
   b) Çekişmeli  14.000,00 TL  
   c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli  14.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
4  Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık Davaları  12.000,00 TL  
5  Nafaka Davası  8.000,00 TL  
6  Evlat Edinme Davası  9.000,00 TL  
7  Ailenin Korunmasına dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar  6.000,00 TL  
8  Tenfiz Davası  10.000,00 TL  
 
 D- TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Tüketici Mahkemeleri  9.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2  Tüketici Hakem Heyetleri  3.500,00 TL  
 
 E- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR
1  Menfi tespit ve İstirdat Davaları  10.500,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2  İstihkak Davaları  10.500,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
3  İcra Mahkemeleri’nin görevine giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd)    
   a) Duruşmalı  8.000,00 TL  
   b) Duruşmasız  6.000,00 TL  
   c) İcra Ceza  6.000,00 TL  
4  İcra İflas Kanunu’ndan doğan İptal Davaları  10.500,00 TL  
5  İhlalenin feshi davası    
   a)Taşınabilir mal ihaleleri  7.500,00 TL  ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
   b)Taşınmaz mal ihaleleri  12.000,00 TL  ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
6  İcra Takipleri    
   a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri  8.000,00 TL  ‘den az olmamak üzere takip konusu alacağın % 10’u
   b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri  8.500,00 TL  
7  Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları  8.000,00 TL  
 
 F- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
1  Hukuk Davaları**   10.000,00 TL  
2  Ceza Davaları    
   a) Şikayet ve takibi  8.000,00 TL  
   b) Sanık müdafiliği / Müdahil Vekilliği  12.000,00 TL  
 **Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde görülen dava ve işlerde, konusuna göre diğer mahkemelerde görülen benzeri dava ve işler için öngörülen çizelge hükümlerine bakılmalıdır.
 G- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Değeri parayla ölçülebilen Davalar  9.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2  Değeri parayla ölçülemeyen Davalar  9.000,00 TL  
 
 H- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  İptal Davası    
   a) Duruşmalı  12.000,00 TL  
   b) Duruşmasız  10.000,00 TL  
2  Tam yargı Davası    
   a) Duruşmalı  12.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
   b) Duruşmasız  10.000,00 TL  
3  Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar    
   a) Duruşmalı  12.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
   b) Duruşmasız  10.000,00 TL  
4  4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan itirazlar    
   a) Bölge İdare Mahkemesinde  7.000,00 TL  
   b) Danıştay’da  9.000,00 TL  
5  Danıştay’da ilk derecede görülen davalar    
   a) Duruşmalı  14.000,00 TL  
   b) Duruşmasız  12.000,00 TL  
 
 I- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Ağır/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi    
   a) Sanık Müdafiliği  20.000,00 TL  
   b) Mağdur/Katılan Vekilliği  14.000,00 TL  
2  Asliye Ceza / Çocuk Mahkemesi    
   a) Sanık/SSÇ Müdafiliği  14.000,00 TL  
   b) Mağdur/Katılan Vekilliği  10.000,00 TL  
3  Sulh Ceza ve İnfaz Hakimliği  7.000,00 TL  
4  Disiplin Mahkemesi  9.000,00 TL  
 
 J- DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR
1  Büroda sözlü danışma    
   İlk bir saat için  1.800,00 TL  
   Bir saati aşan her saat için  1000,00 TL  
2  Yazılı danışma  3.500,00 TL  
3  Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma    
   İlk bir saat için  3.500,00 TL  
   Bir saati aşan her saat için  2.000,00 TL  
4  İdari Mercilerde Vekillik  4.000,00 TL  
5  İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme  4.000,00 TL  
6  C.Sav. Şikayet Dilekçeleri  4.000,00 TL  
7  Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler  4.000,00 TL  
8  İstinaf, Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri  6.000,00 TL  
9  Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb düzenlemeler  12.000,00 TL  
10  Diğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi  8.000,00 TL  
11  Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay’da Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf dışında)  9.000,00 TL  
12  İstinaf Mahkemelerinde Duruşmalara katılma  6.500,00 TL  
13  Şirket Ana sözleşmesi, Tüzük, Vakıf senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenlemeler  14.000,00 TL  
14  Ceza yahut İdari soruşturmada müdafilik, vekillik  6.000,00 TL  
15  Şirketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)    
   a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler  8.000,00 TL  
   b) Kooperatif    
     ba) 100’den az üyeli  7.500,00 TL  
     bb) 100’den yukarı üyeli  8.500,00 TL  
   c) Anonim Şirket    
     ca) 250.000 TL.den az sermayeli  9.000,00 TL  
     cb) 250.000 TL.den yukarı sermayeli  11.000,00 TL  
16  Ticari olmayan tüzel kişiliklerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)  7.000,00 TL  
17  Ana sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı    
   a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler  7.000,00 TL  
   b) Kooperatif  8.000,00 TL  
   c) Anonim Şirket  9.500,00 TL  
18  Şirket Genel Kurul İşlemleri    
   a) Ortak sayısı 10’a kadar A.Ş.  6.500,00 TL  
   b) Ortak sayısı 10’dan fazla A.Ş .  8.000,00 TL  
   c) Ortak sayısı 50’ye kadar koop.  9.000,00 TL  
   d) Ortak sayısı 50’den fazla koop.  10.500,00 TL  
19  Şirket Pay Devri  7.000,00 TL  
20  Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri  15.500,00 TL  
21  Sayıştay Davaları  15.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
22  Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri  8.000,00 TL  
23  Arabuluculuk da Taraf Vekilliği  6.000,00 TL  ’den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin % 15’i
24  Anayasa Mahkemesi    
   a) Yüze Divan Sıfatıyla Bakılan İşler  25.000,00 TL  
   b) Bireysel Başvuru    
       Duruşmalı işlerde  14.000,00 TL  
       Duruşmasız İşlerde  10.000,00 TL  
25  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Yargı Yerleri    
   a) Duruşmalı  35.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
   b) Duruşmasız  25.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
26  Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir, fikir ve  sinai mülkiyet hukukuna göre toplatma işleri  7.500,00 TL  
  Çizelgede yazılı olmayan dava, takip ve hukuki yardımlar için işin özelliği gözetilerek benzeri işlere göre ücret belirlenebilir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Ziyaret ve Kullanım Kuralları
    Özyıldız Hukuk & Danışmanlık Bürosu´nun internet sitesinin ziyaret edilmesi, herhangi bir bilginin indirilmesi ve e-mail yolu ile tarafımıza her türlü bilginin sunulması aşağıda yer alan kurallara tabidir. ...
  • Sık Sorulan Sorular
    Tarafımıza iletilen ve internet üzerinde araştırması yapılan hukuk alanındaki sıkça sorulan soruların bazılarını web sitemizde sizler için yanıtladık. Hemen web sitemiz üzerinden bu içeriğimizi inceleyebilirsiniz. ...
Facebook Twitter Instagram